Szkolenia


z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie organizacji szkoleń
przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

(zmieniona Uchwałą nr 24/2015 oraz 53/2015)
 
Działając na podstawie § 47a pkt. 5 i 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanowił podjąć następującą uchwałę:

§ 1
Udział w wykładach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach
i imprezach integracyjnych organizowanych przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest odpłatny, przy czym kalkulacja odpłatności dokonywana jest na podstawie prognozowanej wysokości ich kosztów finansowania i organizacji.
 
§ 2

1. Wykłady i szkolenia organizowane przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą odpłatne dla doradcy podatkowego w wysokości 50,00 zł netto za 1 dzień szkoleniowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Odpłatność dla pracownika doradcy podatkowego wynosi 100,00 zł netto za 1 dzień szkoleniowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.   Zarząd może w uzasadnionych przypadkach podjąć odrębną uchwałę dotyczącą odpłatności za udział w wykładzie lub szkoleniu.

3.   Konferencje, warsztaty, seminaria i imprezy integracyjne organizowane przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą odpłatne
dla Doradców Podatkowych oraz pracowników, stażystów, studentów, kandydatów na doradców podatkowych – świadczących pracę u Doradcy Podatkowego w wysokości określonej odrębną uchwałą Zarządu.

 
§ 3

1. Warunkiem udziału Doradcy Podatkowego i pracowników, stażystów, studentów, kandydatów na doradców podatkowych – świadczących pracę u Doradcy Podatkowego w wykładach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach i imprezach integracyjnych organizowanych przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest wniesienie przez uczestnika pełnej odpłatności na 7 dni roboczych przed dniem przedsięwzięcia. Dokonanie płatności  w późniejszym terminie może skutkować brakiem potwierdzenia udziału w przedsięwzięciu.

2.   Rezygnacja z uczestnictwa oraz pełen zwrot wpłaty w przypadku opłacenia uczestnictwa, może nastąpić do 7 dni przed datą realizacji wydarzenia za pisemnym powiadomieniem WO KIDP (poczta, e-mail).

 
§ 4
1. Określa się minimalną liczbę osób biorących udział w szkoleniu na 20 osób.
2. W przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby uczestników w przedsięwzięciach spełniających warunek finansowania, przedsięwzięcie może zostać odwołane. Decyzję w sprawie odwołania przedsięwzięcia podejmuje Przewodniczący Zarządu lub inny Członek Zarządu upoważniony przez Przewodniczącego Zarządu.
  
§ 5
1.  W przypadku konferencji, szkoleń, warsztatów, imprez integracyjnych
oraz seminariów organizowanych przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Zarząd ma prawo ustalić dodatkowe warunki uczestnictwa w nich przez Doradców Podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Zarząd może podjąć decyzję o dofinansowaniu przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych kosztu uczestnictwa Doradcy Podatkowego
w przedsięwzięciach wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.
3.  W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o wyłączeniu z uczestnictwa w organizowanym przedsięwzięciu pracowników, stażystów, studentów, kandydatów na doradców podatkowych – świadczących pracę u Doradcy Podatkowego.
4. Na prośbę przedstawiciela organizatora szkolenia uczestnik szkolenia ma obowiązek okazać:
a) legitymację doradcy podatkowego lub inny dokument potwierdzający tożsamość
b) dowód uregulowania należności za szkolenie

§ 6 
Uchyla się następujące uchwały Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

a) uchwała nr 48/2010 z dnia 5 października 2010 roku,
b) uchwała nr 20/2011 z dnia 5 maja 2011 roku,
c) uchwała nr 21/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku,
d) uchwała nr 27/2013  z dnia 3 października 2013 roku,
e) uchwała nr 67/2014 z dnia 22 października 2014 roku.
 
§ 7
Uchwała została podjęta przez Zarząd w głosowaniu jawnym.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Konto do wpłat za uczestnictwo w szkoleniach:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/WLKP
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań
Nr konta (mBank): 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027
 
Prosimy, aby tytuł przelewu zawierał następujące dane: datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/nr wpisu na listę.
 


Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x