Uchwała 560/2018 w sprawie rozkładania na raty zaległych składek

Uchwała nr 560/2018
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 377 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyznacza do rozpatrywania wniosków o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich jest dokonanie przez wnioskodawcę zapłaty kwoty stanowiącej minimum równowartości 20 % sumy zaległych na dzień złożenia wniosku składek członkowskich.
3. Doradca podatkowy uzyskuje prawo do rozpatrzenia kolejnego wniosku o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zapłaty ostatniej raty poprzedniego układu ratalnego. Doradca podatkowy, którego zaległość została wcześniej rozłożona na raty, może wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków układu ratalnego w trakcie jego spłaty pod warunkiem, że do dnia złożenia wniosku o zmianę wywiązywał się z wcześniejszego układu ratalnego w sposób terminowy.
4. Spłaty zaległych składek członkowskich dokonuje się w miesięcznych ratach płatnych w terminach płatności bieżących składek członkowskich.
5. Minimalna wysokość raty nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość miesięcznej składki członkowskiej.
6. Zaległe składki członkowskie mogą zostać rozłożone na minimum 3 raty, nie więcej jednak niż 12 rat z uwzględnieniem ust. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zaległe składki członkowskie można rozłożyć na większą ilość rat, nie więcej jednak niż 24 raty.

§ 2

1. Zawiadomienie o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich przekazuje się doradcy podatkowemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ustalenia planu spłaty.
2. Zawiadomienie o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich zawiera pouczenie o warunkach spłaty i konsekwencjach ich naruszenia, o których mowa w § 3.

§ 3

1. Doradca podatkowy, któremu rozłożono na raty zapłatę zaległości z tytułu składek członkowskich obowiązany jest do zapłaty rat w wysokości i terminie określonym w zawiadomieniu o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich oraz do terminowego opłacania bieżących składek członkowskich.
2. Naruszenie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1, powoduje wymagalność pozostałej do zapłaty kwoty zaległości z tytułu składek członkowskich.

§ 4

Zasady rozkładania na raty zaległych składek członkowskich mogą być stosowane również wobec osób skreślonych z listy doradców podatkowych.

§ 5

1. Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich określa załącznik do uchwały.
2. Doradca podatkowy obowiązany jest załączyć do wniosku dowód wpłaty kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7
Traci moc uchwała nr 319/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2014 r. w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x