REGULAMIN DZIAŁANIA
Zarządu Wielkopolskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu
 (tekst ujednolicony - ost. zm. z dn. 30.01.2019 r.) 
 
 
Działając na podstawie art. 47 ust. 3 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475 z 1996 r. ze zm.), Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania o następującej treści:
 
§ 1
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych  w Poznaniu, zwany dalej Zarządem, wykonuje zdania określone ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475 z 1996 r. ze zm.), zwanej dalej ustawą, we współpracy z:
 
1) Krajową Izbą Doradców Podatkowych, dalej: "Izba",
2) Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, dalej: „Przewodniczący KRDP”,
3) Organami Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
4) Regionalnymi Oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
5) Oddziałem zamiejscowym Sądu Dyscyplinarnego,
6) Izbą Skarbową w Poznaniu i jej oddziałami zamiejscowymi, a także Urzędami Skarbowymi województwa wielkopolskiego,
7) Urzędem Kontroli Skarbowej,
8) innymi samorządami zawodowymi, a w szczególności z samorządem biegłych rewidentów
i prawniczymi samorządami zawodowymi,
9) innymi instytucjami. 
 
§ 2
Zarząd reprezentuje doradców podatkowych na terenie Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 
§ 3
Zarząd współpracuje z właściwą izbą skarbową, właściwym urzędem skarbowym, właściwym urzędem kontroli skarbowej w zakresie praktyk kandydatów na doradców podatkowych w okresie odbywania tych praktyk w organach podatkowych oraz w urzędzie kontroli skarbowej. Ponadto Zarząd:
1. współpracuje z Przewodniczącym KRDP przy wyznaczaniu terminu oraz miejsca rozpoczęcia praktyki u doradcy podatkowego,
2. sprawuje ogólny nadzór nad praktyką kandydata na doradcę podatkowego   odbywaną u doradcy podatkowego.
 
§ 4
1. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Oddział na zewnątrz, kieruje jego pracami i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wyznaczony zastępca przewodniczącego lub inny członek Zarządu.
3. Przewodniczący Zarządu wykonuje czynności przy pomocy pracowników Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych świadczących pracę na rzecz Izby w Wielkopolskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 
 
§ 5
1.  Zarząd dokonuje podziału zadań pomiędzy swoich członków.
2.  Zarząd wybiera spośród swoich członków:
     -  przewodniczącego,
     -  dwóch zastępców, 
     -  sekretarza,
     -  skarbnika.

§ 6
1. Zarząd spośród swoich członków może tworzyć i rozwiązywać Zespoły robocze dla wykonywania konkretnych zadań lub realizacji określonych celów.
2. Zarząd może powołać Przewodniczących Zespołów.
3. Nie można ograniczać możliwości udziału członka Zarządu w pracach Zespołów.
4. Wykaz Zespołów prowadzi Sekretarz i publikuje na stronie internetowej WO KIDP. 
 
§ 7
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Zarząd może wyznaczyć miejsce posiedzenia oraz jego termin. Zarząd może określić lub zmienić porządek obrad.
3. Przewodniczący Zarządu określa porządek dzienny obrad, zawiadamiając jego członków najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem.
 
§ 8
1.  Posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich doradców podatkowych z terenu działania oddziału regionalnego i zaproszonych gości.
2.   Zarząd ma prawo do wyłączenia udziału osób nie wchodzących w skład zarządu w części lub w całości posiedzenia, jeśli uzna że rozpatrywane sprawy tego wymagają.
 
§ 9
Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy, z obowiązkiem uzasadnienia nieobecności.
 
§ 10
Zarząd prowadzi:
1)  protokoły posiedzeń,
2)  rejestr uchwał,
3)  dokumentację finansową,
4)  inną dokumentację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania oddziału regionalnego.
 
§ 11
1.   Po każdym posiedzeniu Zarządu sporządza się projekt protokołu, który w ciągu 10 dni roboczych przesyła się do członków Zarządu za pomocą poczty elektronicznej.
2. Projekt protokołu z posiedzenia sporządza Sekretarz Zarządu. W przypadku nieobecności Sekretarza Zarządu na posiedzeniu lub innej uzasadnionej przyczyny braku możliwości sporządzenia projektu protokołu przez Sekretarza Zarządu, projekt protokołu sporządzany jest przez innego członka Zarządu wyznaczonego przez Przewodniczącego posiedzenia spośród członków Zarządu obecnych na tym posiedzeniu.
3. Członkowie Zarządu mogą zgłaszać poprawki do projektu protokołu, przesyłając je za pomocą poczty elektronicznej do pozostałych członków Zarządu nie później niż w terminie 5  dni przed najbliższym posiedzeniem Zarządu. Ponadto członkowie Zarządu mogą zgłaszać poprawki do projektu protokołu ustnie, na najbliższym posiedzeniu Zarządu, przed jego zatwierdzeniem.
4. Projekt protokołu jest zatwierdzany przez Zarząd na jego najbliższym posiedzeniu. W przypadku, gdy zgodnie z § 11 ust. 3. zgłoszono poprawki do projektu protokołu, Zarząd głosuje za przyjęciem lub odrzuceniem poprawek według kolejności ich zgłoszenia. Projekt protokołu nie wymaga odczytania w trakcie posiedzenia.
5. Zatwierdzony protokół jest podpisywany przez osoby, które zgodnie z § 11 ust. 2 sporządziły projekt protokołu. Poprawki, które nie zostały uwzględnione w protokole, stanowią załącznik do protokołu.
 
§ 12
1.    Zarząd podejmuje:
      a.      uchwały,
      b.      decyzje,
      c.      stanowiska,
      d.      oraz wyraża opinie.
2.   Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu. W sytuacji nieobecności Przewodniczącego Zarządu na posiedzeniu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos  osoby wymienionej w  § 4 ust.2.
3.    Niezwłocznie po głosowaniu:
a)  wpisuje się wynik głosowania, z podziałem na głosy: za, przeciw i wstrzymujące się,
b) podpisują uchwały, decyzje, stanowiska, opinie: Przewodniczący Zarządu i inny Członek Zarządu obecny na posiedzeniu, na którym podjęto daną uchwałę, decyzję, zajęto stanowisko lub wyrażono opinię; w razie opuszczenia posiedzenia między głosowaniem a podpisaniem lub odmowy podpisania uchwały prowadzący posiedzenie umieszcza o tym wzmiankę na dokumencie.
4.  Uchwały upublicznia się przez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Oddziału oraz poprzez wpisanie ich do rejestru uchwał. Nie upublicznia się uchwał dotyczących spraw indywidualnych oraz tych uchwał, co do których Zarząd zdecydował o odstąpieniu od upublicznienia.
5.  W sprawach, w których termin ich załatwienia wymagałby zwołania posiedzenia Zarządu uchwały, decyzje lub stanowiska można podejmować w drodze obiegowej. Treść uchwały, decyzji lub stanowiska ustala i poddaje ją pod głosowanie Przewodniczący Zarządu. Członek Zarządu głosuje „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” w formie pisemnej lub elektronicznej i przekazuje głos ze swoim podpisem  do biura WO KIDP mailem lub w panelu mDoradca. Przewodniczący ustala wynik głosowania. Głosowanie jest rozstrzygnięte, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej sześciu członków Zarządu. Przewodniczący informuje o wyniku głosowania na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
6. Do głosowania obiegowego, o którym mowa w § 12 ust. 5 niniejszego regulaminu nie stosuje się ust. 2 oraz ust. 3 § 12 niniejszego regulaminu.
 
§ 13
Dla ważności uchwał Zarządu wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy jego członków.
 
§ 14
Treść uchwały obejmuje swym zakresem rozstrzygnięcia merytoryczne i moment wejścia uchwały
w życie.
 
§ 15
Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Izby, w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa Zarząd wyraża w formie uchwał z zastrz. §16.
 
§ 16
W sprawach wydatków bieżących rozstrzyga Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
 
§ 17
Skarbnik przedstawia informację o sytuacji finansowej oddziału przynajmniej raz na kwartał.
 
 
Czytaj również