Uchwała nr 35/2014 IV KZDP w sprawie wysokości składek członkowskich

Uchwała nr  35/2014
IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 11 stycznia 2014 r.
w sprawie wysokości składek członkowskich

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213), IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dla doradców podatkowych składkę członkowską w wysokości 80,00 zł (słownie złotych osiemdziesiąt) miesięcznie z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2.

    Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” w rozumieniu § 8 ust. 7 Statutu KIDP, jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r.

2. Z dniem wejścia uchwały w życie traci moc uchwała nr 19/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości składek członkowskich (ze zm.).

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296, 664 16 40 70

x
x